کارگاه ایران بابکت
بابکت, جلوبند بابکت

بررسی و بازدید مینی لودر بابکت مشتری و اعلام مشکلات آن در کارگاه ایران بابکت

نظر کارشناس شرکت اطلاع گستر اطلس کارگاه ایران بابکت احتراماً به استحضار میرسد بررسی و بازدید مینی لودر بابکت ...